Podczas uroczystej Eucharystii 19 listopada 2011 roku nasze Zgromadzenie we włocławskiej bazylice katedralnej dziękowało Bogu za sto lat Bożej opieki nad Wspólnotą.

Witając zebranych na Liturgii, m. Jolanta Gołębiowska - przełożona generalna - wprowadziła w dziękczynny charakter tego dnia:

"Każdy jubileusz jest łaską i nowym darem. Ten jest dziękczynieniem i radością Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i wpisuje się w ważne wydarzenia w naszej Ojczyźnie i diecezji. W tym roku z radością przeżywaliśmy beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II oraz piękny jubileusz 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej. Dzisiaj w tej właśnie katedrze, spotykamy się na Eucharystii z okazji 100-lecia powstania Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy, z którego wyłoniło się nasze Zgromadzenie.

Celem świeckiego najpierw stowarzyszenia, zatwierdzonego na początku 1911 r. była praca dla własnego utrzymania, dla Kościoła i społeczeństwa, praca, która uświęca, bo jest skierowana ku chwale Bożej.

Stowarzyszenie to miało bardzo skromne początki, rozwijało się jak ewangeliczny zaczyn. Grupa kobiet tworzących firmę krawiecką kształtowała swą duchowość pod kierunkiem franciszkanina o. Ksawerego Sforskiego. W tejże firmie kilkadziesiąt uczennic z Włocławka i okolic poznawało tajniki kroju i szycia, zdobywało nie tylko umiejętności, ale i utrzymanie na przyszłość, a także wychowanie religijne i patriotyczne. Tam też odbywało się tajne nauczanie języka polskiego i historii. Stowarzyszenie zapewniało pomoc i opiekę samotnym i starszym kobietom. Świeckie zrzeszenie w 1922 r. przekształcił w zgromadzenie zakonne bp Wojciech Owczarek - Sługa Boży.

Jako zebrany tu, wokół ołtarza Chrystusowego, Kościół chcemy dzisiaj dziękować Panu Bogu przez Niepokalaną za dotychczasową opiekę nad Zgromadzeniem, prosząc o jego wzrost duchowy i o nowe powołania." Zwracając się do Pasterza Diecezji - bp. Wiesława Meringa - Matka Generalna prosiła o "sprawowanie tej Najświętszej Ofiary jako dziękczynienie za tych, którzy stawiali fundament pod budowę naszego Zgromadzenia w trudnych dziejach Ojczyzny", jak również "o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego ks. bp. W. Owczarka, aby jego wielkie pragnienie świętości pociągnęło nas wszystkich do głębokiej relacji z Bogiem i służby dla Jego Królestwa." We wspólne dziękczynienie włączyło się kilkudziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, związanych ze Zgromadzeniem, wraz z bp. Wiesławem Meringiem i bp. Stanisławem Gębickim.

Celebracji liturgicznej towarzyszyła asysta alumnów WSD pod kierunkiem ks. prof. Krzysztofa Koneckiego, chór klerycki z mistrzem ks. prof. Józefem Nowakiem wykonał, m.in. Hymn Zgromadzenia autorstwa s. Jolanty Zdrojewskiej, pieśń o Ojcu Założycielu "Bądź uwielbiony, Chryste nasz i Panie", którą ułożyła s. Krystiana Wieteska, Magnificat. Lekcję z 1 Mch 6,1-13 przeczytała s. przeł. Estera Wójcik. Psalm responsoryjny śpiewała s. Klara Augustyniak. Psalm ten wyrażał nasze dziękczynienie i radość z Bożej pomocy:

Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże!

Chwalić Cię będę, Panie, całym moim sercem,

opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.

Cieszyć się będę i radować Tobą,

zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Ewangelia z Łk 20,27-40, mówiła o zmartwychwstaniu w życiu przyszłym. Liturgia była zaczerpnięta z dnia bieżącego - ze wspomnienia bł. Salomei, dziewicy.

Nawiązując do wydarzeń w naszej Ojczyźnie bp W. Mering przybliżył ukazaną w czytaniu postać króla Antiocha. "Walka z Bogiem wpisana jest w historię, w mentalność, w umysłowość, w osobowość człowieka. Tak wielu było tych, którzy z Bogiem walczyli. I wtedy, i kiedy już narodził się Chrystus, i o wiele bliżej naszych czasów". Istotą chrześcijaństwa jest bliskość z Chrystusem: "Chrześcijaństwo to nie jest idea, teoria społeczna, tylko to jest Chrystus! Nie ma Kościoła bez Chrystusa!". Pasterz Diecezji dodał, iż "na szczęście są również ci, dla których Kościół i Chrystus są wartościami tak cennymi, że nic nie znaczy ich życie, ich wygoda, i ich dostatek", wskazując na bł. bp. Michała Kozala i Sługę Bożego bp. Wojciecha Owczarka - jako na przykłady bezgranicznego oddania się Chrystusowi.

Zwracając się do Sióstr Wspólnej Pracy, świętujących jubileusz, Biskup Włocławski powiedział: "Sto lat historii Zgromadzenia to jest sto lat modlitwy, sto lat pracy, sto lat służby, sto lat współdziałania, sto lat nowych inicjatyw. To jest cała ta suma dobra, którą potrafi zdziałać serce człowieka, a która pomnożona o liczbę sióstr staje się ogromną, znaczącą i ważną wartością w życiu świata". "Dobrze, że jesteście, drogie Siostry. Dobrze, że jest wasze Zgromadzenie. Dobrze, że macie tylu przyjaciół, którzy rozumieją, że świat bez Jezusa byłby dużo bardziej ponury i dużo bardziej nieznośny dla człowieka".

W imieniu zgromadzenia liturgicznego modlitwę powszechną przedstawiła Bogu s. przeł. Alicja Turska. Komentarz do darów ołtarza, które siostry złożyły, odczytała s. Gracja Badowska: "Cóż mogę oddać Tobie, Panie, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje? Przyjmij dzisiaj te dary jako wyraz naszej wiary i miłości: kwiaty - za życie, powołanie, osobiste charyzmaty i wierność Sióstr Zgromadzenia od początku jego istnienia; ornat, wykonany przez siostry - za błogosławiony trud, prace i wysiłki naszych wspólnot w służbie podejmowanej dla Kościoła i Jego Pasterzy; świeca - za wszystkie osoby, które pełne Bożego światła pomagały nam trwać w realizowaniu Bożych dzieł; wino i chleb - za wszelkie dobro w naszych sercach, wspólnotach i całym Zgromadzeniu, za przemianę tego, co słabe, za codzienne uświęcanie naszego ziemskiego pielgrzymowania. Przyjmij, Panie, naszą wdzięczność, przyjmij nas samych, pobłogosław i uczyń miłymi Tobie."

Po Mszy Świętej jej liczni uczestnicy udali się do auli seminaryjnej im. kard. S. Wyszyńskiego, gdzie odbyła się druga część jubileuszowych obchodów - sympozjum historyczno-teologiczne pod hasłem: "Wspólna Praca - Wspólne Dobro", które Biskup Włocławski objął honorowym patronatem. W jego tematykę wprowadził ks. dr Janusz Borucki - kapelan domu generalnego. Pierwszy referat pod tytułem: "Życie i dzieło o. Ksawerego Sforskiego na tle sytuacji religijno-społecznej we Włocławku na przełomie XIX i XX wieku" wygłosił o. dr Anzelm Szteinke OFM, włocławianin przebywający obecnie w Warszawie. Następnie s. mgr Agata Błaszczyk ukazała sylwetkę duchową założycielki Stowarzyszenia - Matki Franciszki Rakowskiej, kierując wzrok obecnych na jej postać widniejącą na dużym banerze (wraz z o. Sforskim i bp. Owczarkiem) w dekoracji auli. Po dwóch pierwszych wykładach Pasterz Diecezji wyraził radość z uczestnictwa w uroczystości i wdzięczność pod adresem Zgromadzenia, a następnie poprowadził modlitwę "Anioł Pański". Przerwa między wykładami dawała uczestnikom sympozjum możliwość spotkania się przy kawie i rozmowy, a także obejrzenia ciekawych zdjęć z życia codziennego sióstr przygotowanych w formie prezentacji przez s. Benedyktę Rębacz.

Kolejny temat: "Idea zgromadzenia zakonnego według Sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka" przedstawił ks. dr hab. Tomasz Kaczmarek - postulator. Po nim s. mgr lic. Natalia Musidlak wygłosiła referat "Apostolski wymiar wspólnej pracy w charyzmacie Zgromadzenia" oraz zaprezentowała multimedialnie temat sympozjum "Wspólna Praca - Wspólne Dobro". W programie sympozjum znalazł się czas na refleksje, pytania, podsumowanie ze strony słuchaczy. Pani Ewa Kwasek - dyrektor Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Warząchewce Polskiej na ręce Matki Generalnej złożyła gratulacje i podziękowania (w szkole uczą religii s. wikaria Wanda Bursiewicz i s. Dominika Jemielniak), a także w imieniu Rady Miasta Włocławek - jej Wiceprzewodniczący p. Władysław Skrzypek.

Na zakończenie matka generalna Jolanta Gołębiowska skierowała ciepłe słowa wdzięczności: "Dziękujemy dzisiaj Bożej Opatrzności za 100 lat od zatwierdzenia Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy. Pan Bóg w swojej miłości i mądrości powołał w odpowiednim czasie ludzi, którzy obdarowani wyjątkowym charyzmatem, odkryli i zrealizowali Boży plan. Życzę zatem uczestnikom dzisiejszego Sympozjum, aby świadectwo m. Franciszki Rakowskiej, ks. bp. Wojciecha Owczarka i o. Ksawerego Sforskiego zachęcało do refleksji nad życiem, nad osobistą relacją do Boga i do drugiego człowieka." Matka wyraziła głęboką wdzięczność wszystkim Uczestnikom Sympozjum, a wśród nich Księżom Biskupom, Księdzu Rektorowi WSD z moderatorami i alumnami, którzy służyli pomocą w przygotowaniach i przeprowadzeniu uroczystości dziękczynnej, prowadzącemu Sympozjum Księdzu Januszowi Boruckiemu, siostrom, które z zaangażowaniem włączyły się w przygotowanie obchodów jubileuszowych, prelegentom, kapłanom z naszego środowiska włocławskiego i przybyłym z różnych części kraju, gdzie znajdują się placówki Zgromadzenia, przedstawicielom władz, wyższych uczelni i szkół Włocławka, rodzinie ks. bp. W. Owczarka, wszystkim przybyłym przyjaciołom i gościom. "Podczas dzisiejszej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro, które w ciągu minionego stulecia było udziałem naszej Rodziny zakonnej i tych, do których jesteśmy posłane. Wyrażam wdzięczność wszystkim Siostrom, które tworzyły i nadal tworzą historię i teraźniejszość. Szczególne podziękowania składam przełożonym generalnym: m. Teofanie Lange, m. Emilii Łyszczak, m. Teresie Kaźmierskiej i m. Miriam Duniak, za każdy trud podjęty, by Zgromadzenie wiernie służyło Bogu i Kościołowi. Bóg zapłać! Dziękuję pięknie Wszystkim, którzy łączą się z nami w dziękczynieniu, za udział w Sympozjum z okazji 100-lecia powstania Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy. Niech dobry Bóg we wszystkim będzie uwielbiony!" - podsumowała m. Jolanta Gołębiowska. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w refektarzu seminarium i na Orlej. Uczestnicy zostali obdarowani publikacjami Zgromadzenia, kalendarzami, breloczkami, niektórzy otrzymali listopadowy numer "Ex Cathedra" z artykułem p. Janiny Górniak o Stowarzyszeniu.

Trzeba dodać, że na sympozjum udało się opublikować wybrane i opracowane przez s. Margaritę Łaskę, a następnie wydane przez s. Ewę Kardas w poznańskim "Flos Carmeli" "Myśli na każdy dzień" Biskupa Wojciecha Owczarka, a także "Świadectwa o Słudze Bożym Biskupie Wojciechu Owczarku" wybrane przez s. Laurencję Jędrzejczak w opracowaniu p. Iwony Tomczak, pod red. ks. Kazimierza Rulki, wydrukowane przez Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników. Obchodom towarzyszyła wystawa "Wspólna Praca - Wspólne Dobro", eksponowana w katedrze od 20 października do końca listopada 2011 r., przygotowana przez s. Paulinę Bursiewicz we współpracy z p. Zbigniewem Romantowskim.

Wielką radością napawa fakt, że jubileuszowe dziękczynienie podczas Eucharystii 19 listopada 2011 r. jak i sympozjum zgromadziło tak licznych uczestników: można powiedzieć, że połowa Zgromadzenia - siostry z Polski i z zagranicy, liczni przyjaciele z miejscowości, gdzie apostołują nasze siostry, kapłani, rodzina Ojca Założyciela, katecheci, którzy w tym dniu mieli swoje spotkanie formacyjne, siostry przełożone z diecezji i Miasta, studenci teologii, mieszkańcy Włocławka i okolic, zaproszeni osobiście, bądź dowiedzieli się o sympozjum z przygotowanych plakatów w kościołach włocławskich, z ogłoszeń w "Ładzie Bożym" i "Ex Cathedra", czy też ze strony diecezjalnej, portalu Włocławskiego q4, lub też z naszej Zgromadzeniowej strony internetowej.

Wspólna Praca to wspólne dobro, które zaowocowało we współpracy wielu ludzi, wspólnej modlitwie i dziękczynieniu.

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca