TTo pierwsze kroki życia w Zgromadzeniu, oswojenie się z nowym miejscem i nowymi osobami. Aspirat trwa kilka miesięcy, podczas których kandydatka rozeznaje swoje powołanie.

TTrwa od pół roku do dwóch lat. Jest to czas zapoznania się z życiem i pracą sióstr, czas pogłębienia życia duchowego oraz czas na pogłębione rozeznanie swego powołania. Zgromadzenie poznaje także kandydatkę.

(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

TTrwa dwa lata. To czas pogłębionej modlitwy. Siostry bliżej poznają zadania, cel i charyzmat Zgromadzenia. Poznają też podstawy teologii i innych dziedzin wiedzy potrzebnych do pełnego rozwoju życia zakonnego i pracy apostolskiej.

Nowicjat siostry odbywają w domu Zgromadzenia we Włocławku-Michelinie. Rozpoczyna się on obrzędem obłóczyn, podczas którego kandydatki do nowicjatu otrzymują strój zakonny: granatowy habit, biały welonik oraz cudowny medalik.

alt

  • pierwszy rok nowicjatu to tzw. rok kanoniczny
  • po jego zakończeniu nowicjuszki zmieniają welon na granatowy
  • po ukończeniu dwuletniej formacji nowicjackiej siostry składają pierwsze śluby (na jeden rok)

alt

alt

alt

TTo okres ślubów czasowych. Trwa sześć lat i kończy się złożeniem wieczystej profesji zakonnej. Siostry w tym czasie pogłębiają swoją formację zakonną i apostolską. 

alt

Przez zjednoczenie z Jezusem na mocy ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, stajemy się osobami konsekrowanymi.

alt

Pogłębiając nasze życie wewnętrzne wykonujemy różne prace apostolskie podjęte przez Zgromadzenie. Zewnętrznym znakiem profesji czasowej jest w naszym Zgromadzeniu medalik Niepokalanej Maryi noszony na granatowym sznureczku. Gdy siostra kończy formację junioratu i składa śluby wieczyste i jako zewnętrzny znak otrzymuje srebrną obrączkę oraz medalik Niepokalanej na łańcuszku. Poprzez złożenie Profesji wieczystej staje się pełnoprawnym członkiem Zgromadzenia.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

KKończy się okres formacji czasowej. Poprzez złożenie wieczystych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry zostają całkowicie włączone do naszej Rodziny Zakonnej oraz są przeznaczone poprzez konsekrację do składania kultu Bożego całym swoim życiem.

Podczas uroczystej Eucharystii siostra składa śluby na całe życie wypowiadając następujące słowa:

"Na większą cześć i chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego wiernie chcę naśladować, w obliczu Niepokalanej Matki Jego, Świętych Patronów naszych oraz całego Dworu Niebieskiego, w obecności zgromadzonych tu sióstr, na ręce Matki Generalnej, ja, siostra ... oddaję się całkowicie na służbę Bogu w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i w myśl jego Konstytucji ślubuję czystość, ubóstwo i posłuszeństwo aż do śmierci. Pragnę w ten sposób, służąc Bogu i Kościołowi, dążyć do doskonałej miłości. Dopomóż mi w tym Boże Wszechmogący i Matko nasza, Niepokalana".

Siostry otrzymują wówczas srebrny medalik na łańcuszku i obrączkę jako znak zaślubin z Jezusem.

(złożenie podpisu pod formułą złożenia ślubów wieczystych)

PProfesja wieczysta to nie koniec, ale początek duchowej wędrówki i przygody bycia Oblubienicą Jezusa.

Codzienna modlitwa, dni skupienia i rekolekcje pomagają przemieniać całe życie w ofiarę miłą Bogu, służyć na wzór Niepokalanej i być wiernym świadkiem Jezusa.

Formacja permanentna potrzebna jest, aby coraz lepiej odpowiadać Bożemu powołaniu, dlatego na każdej siostrze spoczywa obowiązek dalszego dokształcania się, co wymaga przede wszystkim:

  • stałego dążenia do wzrostu duchowego
  • odpowiedniej formacji religijno-kulturalnej i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w celu skuteczniejszego wypełniania zadań charytatywno-apostolskich
  • umiejętności dostosowania się do zmiennych warunków czasu oraz wyrastających z tego wymagań i zadań, w pełnej wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia

Formacja permanentna ma jakby dwie dusze: jedną, którą możemy zdefiniować jako zwyczajną i drugą - nadzwyczajną. Pierwsza, tzn. zwyczajna, jest prawdziwą formacją permanentną, ponieważ idea zwyczajności, czyli codzienności, zawiera się w samym jej pojęciu. Wszak o formacji nie można mówić, że jest permanentna, jeśli nie jest codzienna. Z drugiej strony, potrzebna jest również formacja nadzwyczajna, na którą składają się różnorakie spotkania, kursy, rekolekcje, kongresy, sympozja, sesje formacyjne.

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca