CHARYZMAT I DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA

KKażdemu zakonowi czy zgromadzeniu Bóg objawia jego charyzmat, za pośrednictwem założyciela (KKK 932). Zgromadzenia powstają w szczególnym momencie historii Kościoła, pełniąc swoją posługę, zaspokajają potrzeby wspólnoty Ludu Bożego w danym okresie. Założyciele to ludzie, którzy w szczególny sposób odczytywali znaki czasu (VC 73).

Nasi Założyciele – matka Franciszka Rakowska, inicjatorka Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy oraz biskup Wojciech Owczarek, kontynuator jej myśli, a od strony prawnej założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi – angażując swoje siły i uzdolnienia w tworzone przy pomocy Ducha Świętego dzieło, nadali mu wartość ponadczasową.

Charyzmat jako specyficzny dar Ducha Świętego został udzielony naszym Założycielom dla dobra Kościoła i społeczeństwa. 

Charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi jest upodobnienie się do Chrystusa w Jego pracy oraz naśladowanie Matki Bożej Niepokalanej. 

W ujęciu charyzmatu wspólna praca realizowana jest na trzech płaszczyznach:

  • duchowej jako współpraca z Bogiem
  • wspólnotowej – w jedności z siostrami
  • apostolskiej – w posłudze bliźnim

Tak rozumianą pracę zalecał nam również w ostatnich upomnieniach Założyciel – bp Wojciech Owczarek:

Umiłujcie w duchu Chrystusowym, jeżeli można powiedzieć – namiętnie – pracę. Niech ona będzie waszą cechą wybitną, ona was prędko uświęci, zjedna powszechny szacunek i pozwoli dużo robić dla ubogich, dziatwy, tej najprzedniejszej cząstki dziedzictwa Chrystusowego.

Charyzmat i duchowość są nierozerwalnie ze sobą związane, duchowość jest bowiem sposobem przeżywania charyzmatu. 

Duchowość Sióstr Wspólnej Pracy jest zakorzeniona w Piśmie świętym i tradycji Zgromadzenia. Bóg jest początkiem każdego działania i wszelkiej pracy: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam” (J 5, 17). Syn Boży przyjął naturę ludzką i włączył się w rzeczywistość świata. Ze swą Najświętszą Matką i świętym Józefem prowadził proste i ubogie życie w Nazarecie, a spełniając posługę cieśli, tworzył więź miłości, uświęcił wszelki trud i każdą pracę oraz nadał im wielką godność.

Podczas publicznej działalności powołał ludzi pracy jako uczniów i apostołów, aby wraz z nimi słowem i czynem głosić Dobrą Nowinę o miłości Ojca, zapraszając wszystkich do Jego Królestwa. Jezus Chrystus przyszedł, aby służyć, i każdą czynnością uwielbiał Ojca. W misterium męki i śmierci ofiarował Mu trud zbawienia świata i do końca wypełnił Jego wolę.

Z Chrystusem w codziennej pracy była złączona Jego Najświętsza Matka, pokorna Służebnica Pańska, która wspólnie ze swym Synem realizowała odwieczne Boże plany. Swą niepokalanością wniosła w zwyczajne, pracowite życie owoce działania łaski, panowanie ducha Bożego oraz doskonały wzór świętości (por. Łk 2, 1–52).


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image